ESG-fokus styrker ATP’s investeringer

#
  • 19/09/22

ATP’s mangeårige ­arbejde med samfunds­ansvar og ESG (miljø, ­sociale forhold og ansvarlig ­ledelsespraksis) ­skaber ifølge CEO ­Martin Præstegaard øget værdi, fordi ­virksomhederne træffer beslutninger, der gavner dem på længere sigt. ATP har respekt for, at store ­ændringer ofte kræver et langt, sejt træk – derfor er det svært at gøre alle tilfredse.

ATP har været pionér inden for ESG (miljø, ­sociale forhold og ansvarlig ledelsespraksis): Længe før samfundsansvar blev udbredt blandt investorer, ­begyndte ATP at stille kritiske spørgsmål omkring topchefers løn og bonusser. Den slags var normalt kun blevet drøftet internt i ­bestyrelser og ikke på generalforsamlinger, men hvis ATP fandt lønpakkerne for lukrative eller svært gennemskuelige, så blev kritikken fremført klart, tydeligt og ikke mindst offentligt. Martin Præstegaard, CEO siden juli 2022, understreger da også, at ESG-arbejdet har stået på, lang tid før han blev ansat i 2019, dengang som CFO.

”ATP har længe arbejdet med ESG og har især de seneste fem-seks år arbejdet med at integrere bæredygtighed i investeringsprocesserne. Vi har i dag en ESG-afdeling med 12 ansatte. ESG fylder meget, og det kommer til at fylde mere og mere,” vurderer Martin Præstegaard, der kom til ATP fra posten som departementschef i Finansministeriet.

Selskaber, som ATP har aktier i eller overvejer at investere i, bliver løbende screenet ud fra en række kriterier, og de ­senere år har ATP bl.a. udsendt omfattende spørgeskemaer til alle ­unoterede selskaber og fonde, man investerer i, fordi ESG-data er helt afgørende. Dels for at træffe beslutninger ud fra et databaseret grundlag, dels fordi spørgsmålene øger selskabernes bevidsthed om ESG. Flere og flere virksomheder svarer og forholder sig til temaer som diversitet og CO2-udledning. ­Svarene stiller ATP til rådighed for virksomhederne, der kan benchmarke sig mod andre, ligesom ATP har inviteret flere andre pensionsselskaber med på at bruge samme spørgeskema.

Pointer fra artiklen

  • Fokus på ESG er med til at sikre et højere, langsigtet afkast
  • ATP lægger vægt på aktivt ejerskab og var fx i tæt dialog med selskaber, der havde aktiviteter i Rusland
  • Biodiversitet har stået i skyggen af klima, men kan blive det næste vigtige ESG-tema

ESG styrker langsigtet afkast

Pensionskoncernen med investeringer for over 730 mia. kr. i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og infrastruktur udsender årlige ESG-rapporter, og samfundsansvar er jævnligt på dagsordenen i bestyrelsen.

ESG er med Præstegaards ord ”en mulighed for os, det er ikke en begrænsning”. En målrettet ESG-indsats kan nemlig medvirke til at øge virksomhedernes indtjening og dermed ­værdi på længere sigt. Eller sagt på en anden måde: ”Selskaber med en overbevisende ESG-performance vil over tid være mere attraktive og dermed også skabe et bedre afkast til gavn for ATP’s medlemmer,” lyder det fra Martin Præstegaard.

ATP har længe ­arbejdet med ESG og har især de seneste fem-seks år arbejdet med at integrere bæredygtighed i investeringsprocesserne. Vi har i dag en ESG-­ afdeling med 12 ansatte. ESG fylder meget, og det kommer til at fylde mere og mere

Martin Præstegaard, CEO, ATP

Martin Præstegaard pointerer, at selv om ATP udspringer af lovgivning i Folketinget, så holder politikere og administration den fornødne armslængde – også når ATP’s mange milliarder ellers kunne friste til investeringer i fx den grønne omstilling.

”Vi har selvfølgelig politisk musikalitet, men vi er ikke ­styret af politikerne; vi er styret af lovgivningen, der forpligter os til at arbejde for at skabe et højt afkast til vores kunder. I min tid i ­Finansministeriet blandede ministeriet sig heller ikke i ATP’s ­arbejde eller investeringer.”

Om Martin Præstegaard

Født i 1976, opvokset i Virum nord for København, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet 2002

Siden 2019 ansat i ATP, først som CFO og viceadministrerende ­direktør, og fra juli 2022 som CEO

Fra 2014 til 2019 departementschef i Finansministeriet, fra 2002-2010 bl.a. ministersekretær og kontorchef

Fra 2010 til 2014 CFO og stedfortrædende generaldirektør i DR

Eksterne bestyrelsesposter i TDC Net og Københavns Lufthavne A/S (næstformand) samt poster i flere interne bestyrelser i ATP-koncernen. Medlem af bestyrelsen for Tænketanken Hav

Lange, seje træk

Martin Præstegaard lægger vægt på at fortsætte mange års ­aktivt ejerskab, ikke mindst når det handler om at styrke ESG-indsatsen i de virksomheder, hvor ATP er medejer.

”Intet ville da være lettere for os end at sælge vores ­aktier i selskaber, der udleder store mængder CO2. Så ville vi se ­”grønne” ud, men det vil næppe gavne klimaet. Aktierne ville jo bare blive købt af andre investorer, der måske slet ikke har klima­engagement. Vi vil hellere i dialog med ledelsen om at bevæge virksomheden i den rigtige retning, og ofte handler det om at tage lange, seje træk,” fremhæver Martin Præstegaard.

Han tilføjer, at ATP var med hele vejen som investor, da DONG med fx kulfyrede kraftværker blev forvandlet til Ørsted, der primært udvikler og driver vindmølleparker. Og da svenske Northvolt – trods store risici undervejs – udviklede sig til en ­succesrig producent af genanvendelige batterier til elbiler. Desuden fik Københavns Lufthavne en klimaplan, da ATP blev storaktionær.

Men det er svært at gøre alle glade, ikke mindst miljøorganisationer og græsrodsforeninger.

”De spiller en vigtig rolle med at holde øje med hele sektoren, men vi kommer næppe til at gøre NGO’erne helt tilfredse. Det er heller ikke vores målsætning, selv om vi da gerne modtager ros fra dem.”

Det lange, seje træk omfatter tit komplicerede valg og kan resultere i beslutninger, som langtfra alle bifalder. Fx investerede ATP for flere år siden i etableringen af rørledninger til naturgas i USA og Mexico.

”Rørledningen muliggør, at spildgassen fra et gigantisk oliefelt i Texas ikke bare bliver brændt af. I stedet erstatter den kul og olie, så vores investering bidrager til et kæmpe fald i udledning af CO2, velvidende at det er en transitionsteknologi (overgangsteknologi, red.), der på sigt også skal udfases lige som kul og olie.”

Om ATP

Grundlagt i 1964 som Arbejdsmarkedets Tillægspension, hovedsæde i Hillerød

5,4 millioner medlemmer og 730 mia. kr. i forvaltet formue (pr. 30. juni 2022)

Udbetalte 17,3 mia. kr. i ATP Livslang Pension i 2021

3.000 ansatte inden for pension/investering og administration

Håndterer udbetaling af fx boligstøtte og folkepension for over 250 mia. kr. om året

Hvordan håndteres ”det næste Rusland”?

Et helt andet aspekt inden for samfundsansvar og ESG blev aktuelt, da Rusland i februar invaderede Ukraine. Det udløste et væld af sanktioner fra eksempelvis EU, og det blev lynhurtigt dybt problematisk at have aktiviteter og investeringer i Rusland.

”I forvejen havde vi ingen direkte investeringer i Rusland, hverken aktier, statsobligationer eller erhvervsobligationer,” bemærker Martin Præstegaard.

Som Danmarks største aktieejer havde ATP imidlertid ­aktier i flere selskaber med russiske aktiviteter. Fx ­Carlsberg, der ­valgte at sælge sine lokale bryggerier, og ­ROCKWOOL, der valgte at beholde sine fabrikker med ­isoleringsmateriale for at fastholde jobs og for at undgå at overdrage fabriksanlæg til allierede af det russiske styre.

”Vi var i tæt dialog med selskaberne, og vi havde dyb ­respekt for, at der er tale om komplekse problemer, hvor vi som investorer ikke sidder med det fulde billede ligesom virksom­heden selv. Det, der kan være rigtigt for ét selskab, er ikke nødvendigvis det rigtige for et andet og kunne risikere at styrke det russiske regime. Vi havde også respekt for, at selv om der var et tidspres (fra offentligheden og medier, red.), så var ledelserne i en uhyre vanskelig situation og havde brug for at tænke sig godt om,” siger Martin Præstegaard.

Verden er fuld af lande, der nok indgår i de økonomiske kredsløb med råvarer, fabrikker og underleverandører, men som ikke har demokrati, som ikke sikrer borgernes menneskerettigheder, eller som måske er aggressive over for nabolande. Hvordan undgår ATP at investere i ”det næste Rusland” – altså et land, der en dag udsættes for sanktioner af EU og den vestlige verden?

”I ATP driver vi ikke udenrigspolitik, men holder øje med det væld af politiske signaler, der kan komme (fx sanktioner, red.). Og så følger vi de love og konventioner fx om arbejdstagervilkår og biodiversitet, som lande og virksomheder skal leve op til.”

Mangfoldig natur

Når Martin Præstegaard skal svare på, hvad der kommer til at præge ESG-dagsordenen om fx tre år, peger han på naturens mangfoldighed.

”Bæredygtighed fylder i alle dele af ATP’s aktiviteter. Det næste store emne bliver formentlig biodiversitet, der har stået i skyggen af klimakrisen. Men vi kommer i stigende grad til at sætte fokus på, hvordan selskaber påvirker naturen. Bæredygtig og langsigtet værdiskabelse kræver en erkendelse af, at der også er langsigtet balance over for naturens ressourcer. Sker der udpining af jorden? Kan der stadig dyrkes afgrøder og fødevarer? Er der vand nok? Sker der overfiskning?”

Martin Præstegaard understreger, at ATP ikke har alle svarene: ”Det er superkomplekst, men biodiversitet er nødvendigt at forholde sig til både som langsigtet investor og som virksomhed, og derfor har vi fokus på temaet i vores aktive ejerskab”. Det samme gælder ATP’s egne investeringer. Når pengetanken sammen med Ørsted vil byde på at anlægge en energiø i Nordsøen, er det tænkt ind, hvordan den kunstige ø vil påvirke havmiljøet i området.

Netop havene har Martin Præstegaard tæt på, og han blev medlem af Tænketanken Havs bestyrelse, da den sidste sommer blev oprettet med kapital fra Velux Fonden.

Klima og diversitet, fx undervægt af kvinder på topposter – vil fortsat være i fokus ifølge Martin Præstegaard, og glemt bliver heller ikke indsatsen, der i sin tid bragte ATP i front med samfundsansvar og ESG: kritikken af for lukrative lønpakker.

Få det nyeste CXO Magasin i din indbakke

Tilmeld dig PwC's nyhedsbrev

Download CXO Magasinet #31

Læs hele magasinet

Download (PDF of 8.67mb)

Kontakt os

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail